గందాఅలంకరణ లో ఆంజనేయస్వామి

మూలవిరాట్

నవరాత్రి ఉత్సవాలు లో దుర్గామాత

వెన్న తో అలంకరించాబడిన ఆంజనేయస్వామి

గణపతి ప్రతిష్ట

దీపోత్సవం

గందాఅలంకరణ లో ఆంజనేయస్వామి

గణపతి ప్రతిష్ట

శ్రీరామనవమి

లోకల్ MLA R. KRISHNAIH స్వామి వారిని దర్శించునపుడు

నవరాత్రి ఉత్సవాలు లోదుర్గామాత

నవరాత్రి ఉత్సవాలు లోదుర్గామాత

కార్తిక దిపోత్సవం

పుష్ప అలంకరణ లో ఆంజనేయస్వామి

లోకల్ MLA R. KRISHNAIH స్వామి వారిని దర్శించునపుడు

వెన్నఅలంకరణ లో ఆంజనేయస్వామి

లోకల్ MLA R. KRISHNAIH స్వామి వారిని దర్శించునపుడు

దీపోత్సవం

దీపోత్సవం

వెన్నఅలంకరణ లో ఆంజనేయస్వామి

హనుమాన్ జయంతి

హనుమాన్ జయంతి

గందాఅలంకరణ లో ఆంజనేయస్వామి

గందాఅలంకరణ లో ఆంజనేయస్వామి

దీపోత్సవం

దీపోత్సవం

దీపోత్సవం

దీపోత్సవం

దీపోత్సవం

నవరాత్రి లో అలంకరింపబడిన దుర్గమాత

దుర్గహామం

కుంకుమ అర్చన

కుంకుమ అర్చన

కుంకుమార్చన

దీపోత్సవం

నవరాత్రి లో చీరాల వేలం పాట

నవగ్రహాలు

హనుమాన్ జయంతి

హనుమాన్ జయంతి రోజు అలంకరింపబడిన ఆంజనేయస్వామి

హనుమాన్లో జయంతి

టెంపుల్ ట్రస్ట్ పేర్లు

పుష్పాలంకరణ

పుష్పాలంకరణ

పుష్పఅలంకరణ లో ఆంజనేయస్వామి

పుష్పాలంకరణ లో

నవరాత్రి లో అలంకరింపబడిన దుర్గామాత

On 17-11-2018 Saturday DHANVATHARI SAMETHA VISHNUSAHASRANAMA HOMAM Performed At Temple.Attended By Several Devotees

karthika pournami deepotsavam at our temple participated by 200 women devotees